top of page

Ingredients: Radix Rehmanniae (sheng di huang), Radix Ginseng (ren shen), Rhizoma Acori tatarinowii (shi chang pu), Semen Platycladi (bo zi ren), Radix Asparagi (tian men dong), Semen Ziziphi spinosae (suan zao ren), Poria cum Radix Pini (fu shen), Fructus Schisandrae chinensis (wu wei zi), Radix Rehmanniae praeparata (shu di huang), Radix Polygalae (yuan zhi), Radix Scrophulariae (xuan shen), Radix Platycodonis (jie geng), Radix Salviae miltiorrhizae (dan shen), Radix Ophiopogonis (mai men dong), Radix Angelicae sinensis (dang gui), Rhizoma Coptidis (huang lian).

Ginseng & Zizyphus Formula Granules / Tian Wang Bu Xin Dan / 天王補心丹

59,98$Precio
    Product Page: Stores_Product_Widget
    bottom of page