top of page

Ingredients: Bupleurum root (chai hu), Poria Sclerotium (fu ling), Pinellia rhizome (zhi ban xia), Chineses skullcap root (huang qin), Dragon bone (fossilized bones of mam-mals) (long gu), Oyster shell (mu li), Jujube fruit (da zao), Chinese rhubarb root & rhizome (da huang), Asian ginseng root (ren shen),Cinnamon twing (gui zhi),Ginger fresh rhizome (sheng jiang).

Bupleurum & Dragon Bone Combination Granules / Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang /

59,98$Precio
    Product Page: Stores_Product_Widget
    bottom of page